Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności firmy Inter-Mlecz Sp. o.o.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

SPORZĄDZONA PRZEZ:

INTER-MLECZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacja za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

SPIS TREŚCI:

 1. INFORMACJE OGÓLNE                                                                                                                                     

1.1. CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ                                                  

1.2. PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ                                            

 

 1. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ                                                         

2.1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE                                                                                                                      

2.2. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ                            

2.3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH                

2.4. TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI                                                                                    

2.5. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE                                                                

2.6. KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW                                                                                                                        

2.7. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH                                                                                        

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ.

Celem sporządzenia przez INTER-MLECZ Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. (dalej „Rok Podatkowy”).

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

 • PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy będące podstawą dla sporządzania poszczególnych elementów Informacji o realizowanej strategii podatkowej zostały wskazane w kolejnych punktach niniejszej informacji.

 1. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ.

2.1. PROCESY I PROCEDURY PODATKOWE.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie”.

Procesy podatkowe.

Spółka przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych lub organizowanie szkoleń w zakresie kwestii podatkowych).

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,
 • obliczenie podstawy opodatkowania,
 • kalkulacja podatku,
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,
 • zapłata podatku.

Procedury dotyczące podatków.

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi oraz wewnętrznych instrukcji systemowych.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej.

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.

Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych.

Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym celu kierownictwo działu podatkowego pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki.

Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe działania:

 • wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,
 • na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
 • prowadzi bieżące szkolenia personelu.

 

2.2. DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”.

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).

2.3. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą”.

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP.

W Roku Podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportu,

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym żadnego schematu podatkowego. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W Roku Podatkowym Spółka nie przekazywała żadnych formularzy MDR Szefowi KAS.

2.4. TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o: a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Transakcje z podmiotami powiązanymi.

W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi RP.

W Roku Podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2.5. PLANOWANE LUB PODEJMOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”.

W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości. 

2.6. KATALOG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236)”.

Spółka w Roku Podatkowym wniosków, nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

2.7. ROZLICZENIA PODATKOWE W RAJACH PODATKOWYCH.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”.

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej, Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Ogólne informacje

Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, NIP: 5240005293, REGON: 011114896, KRS: 0000072198 (zwane dalej Inter-Mlecz) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej strony internetowej (dalej: „Strona”).

Dane kontaktowe Administratora zostały podane w Punkcie XI poniżej.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

Pozyskiwanie Danych Osobowych: Inter-Mlecz może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób).

 • pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku prowadzenia relacji biznesowych / zawierania lub wykonywania umowy (np. zakup przez Użytkownika usługi lub produktu Administratora).

 • pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne).

 • pozyskania Danych Osobowych od podmiotów trzecich (np. od kontrahentów, od pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.).

 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookie ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

 

Przetwarzane Dane Osobowe: Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Inter-Mlecz może, w szczególności, zawierać:

 • Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię, płeć, data, zdjęcie.

 • Dane kontaktowe: adres dostawy, adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, szczegóły profilu w mediach społecznościowych.

 • Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego, dane zabezpieczające konto.

 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez Użytkowników lub opublikowane w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem Strony.

Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • Przetwarzanie następuje na podstawie uprzedniej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej;

 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje uszczerbku dla interesów ani fundamentalnych praw i wolności Użytkownika.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych: Cele, w jakich Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, są następujące:

 • Strona Administratora: prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę.

 • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie naszej Strony i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Administratora.

 • Komunikacja marketingowa: prezentowanie w jakikolwiek sposób (włączając e-mail, telefon, wiadomość tekstową, media społecznościowe, pocztę i kontakt osobisty) wiadomości i innych informacji, które mogą Użytkowników zainteresować, w tym dystrybucja newsletter oraz innej informacji handlowej, po uprzednim pozyskaniu zgody Użytkowników na przesyłanie informacji w odpowiedni sposób, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • Komunikacja i operacje IT: zarządzanie systemami komunikacji, działanie w celach bezpieczeństwa IT oraz audyty bezpieczeństwa IT.

 • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt oraz zarządzanie sprzedażą.

 • Badania: angażowanie Użytkowników w celu pozyskania informacji na temat opinii Użytkowników o produktach i usługach Administratora.

 • Ulepszanie naszych produktów i usług: identyfikowanie problemów z istniejącymi produktami i usługami; planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług.

 

 1. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;

 • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;

 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;

 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do cel��w zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;

 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora lub udziałów w kapitale zakładowym Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim lub platformom społecznościowym. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści.

Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do: (i) Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz (ii) zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Strony jest firma INTER-MLECZ Sp. z o.o. będąca twórcą tej Strony. Usługę wsparcia technicznego w związku z użytkowaniem Strony świadczy firma LOXEZ Sp. z o.o. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w trakcie użytkowania Strony przez Użytkowników. Podmiot przetwarzający zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać udostępnianych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie, której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

 1. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Na chwilę obecną Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, niniejsza Polityka zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie mogło nastąpić jedynie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed dokonaniem transferu takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą uprawnieni do zażądania kopii stosowanych przez Administratora standardowych postanowień umownych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 1. Ochrona Danych

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

 1. Dokładność Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane; oraz

 • Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

 1. Minimalizacja zakresu Danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.

 1. Przechowywanie Danych

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

 1. Prawa Użytkowników

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie XII poniżej.

 

 1. Pliki cookie (ciasteczka)

Administrator korzysta z następujących Stron Internetowych:

https://intermlecz.pl/

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem cookie jest INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa.

Użytkownik może zrezygnować z cookie (lub zastosować odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookie przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookie, zaznaczając zgodę na wszystkie pliki cookie lub zaznaczając wybrane pliki cookie. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Administrator korzysta z rodzajów cookie wymienionych poniżej:

 1. Pliki techniczne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.

 2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.

 3. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Administrator korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

 2. monitorowania stanu sesji,

 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,

 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Wszelkie dodatkowe pytania związane wykorzystywaniem cookie prosimy kierować na adres e-mail biuro@intermlecz.pl Zasady określone w Polityce cookie podlegają prawu polskiemu.

 1. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@intermlecz.pl

 1. Definicje

 • Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.

 • Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie II powyżej.

 • Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora).

 

Szanowni Państwo,

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: „Zapoznałem się”. Informujemy, iż zawsze przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z opisem, prosimy o opuszczenie strony.

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określanego jako RODO informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

 

Rodzaj danych:

 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do https://intermlecz.pl/ w tym także plikach cookies.

 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa, NIP: 5240005293, REGON: 011114896, KRS: 0000072198. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@intermlecz.pl.

 

 

 

Podstawa pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony https://intermlecz.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.

 2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Inter-Mlecz. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

 

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów:

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH PRZEKAZANYCH ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO DO PLATFORMY B2B

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa, NIP: 5240005293, REGON: 011114896, KRS: 0000072198 (dalej:” Inter-Mlecz”). Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty mailowej: biuro@intermlecz.pl.

 2. Inter-Mlecz wyznaczony Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@intermlecz.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta na Platformie B2B należącej do Inter-Mlecz

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Inter-Mlecz. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania

 3. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

 4. Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

 5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do należytego wykonania celu w jaki są zebrane.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH PRZEKAZANYCH ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO DO PLATFORMY B2B

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa, NIP: 5240005293, REGON: 011114896, KRS: 0000072198 (dalej:” Inter-Mlecz”). Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty mailowej: biuro@intermlecz.pl.

 2. Inter-Mlecz wyznaczony Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@intermlecz.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane do Inter-Mlecz za pośrednictwem formularza należącego do Inter-Mlecz

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Inter-Mlecz. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 3. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

 4. Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

 5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do należytego wykonania celu w jaki są zebrane.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH PRZEKAZANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa, NIP: 5240005293, REGON: 011114896, KRS: 0000072198 (dalej:” Inter-Mlecz”). Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty mailowej: biuro@intermlecz.pl.

 2. Inter-Mlecz wyznaczony Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@intermlecz.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji komunikacji marketingowej przez Inter-Mlecz

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Inter-Mlecz. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

 3. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

 4. Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

 5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do należytego wykonania celu w jaki są zebrane.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Inter-Mlecz Sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie,ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

  5. Usługodawca – INTER-MLECZ SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Matuszewska 14,03-876 Warszawa, NIP: 5240005293, REGON: 011114896, KRS: 0000072198

  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://intermlecz.pl/

 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://intermlecz.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

  1. Prowadzi formularz kontaktowy,

  2. Udostępnia Platformę B2B,

  3. Prowadzi korespondencję marketingową.

 2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

Rozdział 3

formularz kontaktowy”

 1. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z asortymentem, obsługą zasadami współpracy itp.

 2. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 4. Udzielanie odpowiedzi na pytania jest bezpłatne.

Rozdział 4

Platforma B2B”

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji poprzez ustanowienie hasła do platformy, między Tobą a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta na czas nieokreślony.

 2. Dokonując rejestracji Konta, potwierdzasz, że jesteś osób mającą co najmniej 18 lat, która może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym również, że posiadasz umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownik zapewnia ponadto, że informacje podane przez niego dla potrzeb Konta są prawdziwe. Podawanie nieprawdziwych informacji kontaktowych lub pomijanie przy rejestracji w Witrynie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail jest niedozwolone. Korzystając z Witryny, Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów międzynarodowych i lokalnych.

 3. Po zweryfikowaniu danych przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje link aktywacyjny. Po jego kliknięciu ustanawiasz hasło do logowania podajesz hasło, następnie uzyskujesz dostęp do Konta. Masz obowiązek chronić hasło i nie możesz go udostępniać osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Zobowiązany jesteś do utrzymywania swoich danych osobowych podanych w ramach Konta, które są niezbędne do realizacji Zamówienia, w aktualnej formie.

 4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie takiego oświadczenia o wypowiedzeniu Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta nie ma wpływu na zawarte Umowy sprzedaży.

 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub zawinionego naruszenia przez właściciela Konta postanowień niniejszego Regulaminu bądź zajścia innej uzasadnionej przyczyny, która czyni niemożliwym dalsze trwanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział 7

Komunikacja marketingowa”

 1. „Komunikacja marketingowa” jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Usługodawcy, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.

 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Komunikacja marketingowa”.

 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania „Komunikacji marketingowej” informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „Biuletynem Informacyjnym”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej „Komunikacja marketingowa”.

 

Rozdział 8

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

  3. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

  4. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,

  5. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 7. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

  1. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

  2. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  3. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@intermlecz.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

 10. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział 9

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową;

  2. dostęp do poczty elektronicznej;

  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Rozdział 10

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 11

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Biuletyn Informacyjny”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

 

Regulamin Platformy B2B

 

 

§ 10

Dane osobowe w Platformie

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B jest Inter-Mlecz Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy B2B zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy B2B internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Platformie B2Bz e sposobu płatności elektronicznych lub Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Platformie B2B.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. Pelna treść Polityki prywatności oraz klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej Administratora (https://intermlecz.pl/) w zakładce RODO oraz dostępne są do pobrania, po zalogowaniu, na platformie B2B Inter-Mlecz Sp. z o.o. w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

© SolEx B2B